Disclaimer

Informatieverstrekking

Oveon streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, niet actueel of accuraat is. De op de website verstrekte informatie is van algemene aard en dient niet te worden beschouwd als passend advies in een concreet geval. De informatie op deze website, in de nieuwsbrieven en andere uitingen van Oveon gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht.  Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

  De Oveon-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Oveon liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Oveon. Oveon is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Oveon geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Alle uitingen van Oveon zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de website of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Oveon. Oveon stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan Oveon niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert. Oveon vraagt uw begrip hiervoor. Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Oveon heeft geen controle over de inhoud van deze websites. Tevens is Oveon niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Oveon die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Oveon in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Wijzigen van deze disclaimer Oveon houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Deze pagina is voor het laatste opgemaakt op 12 augustus 2015.