Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Oveon van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST De overeenkomst wordt geacht te zijn totstandgekomen op het moment van ondertekening van de opdracht door de opdrachtgever. Dit is tevens het geval indien het aanmeldformulier digitaal wordt ondertekend.

ARTIKEL 3. ANNULERING VAN DE OPDRACHT Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, dan wordt de samenwerking per direct beëindigd. Oveon rekent geen kosten voor de annulering van een opdracht. Betalingen worden niet geretourneerd.

ARTIKEL 4. LOOPTIJD EN OPZEGGING Overeenkomsten worden in principe gesloten voor een periode van 12 maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels een email of een aangetekend schrijven. Na 12 maanden lopen de contracten door tot de overeenkomst wordt opgezegd. Opzegtermijn is slechts de lopende maand. De betaling wordt niet geretourneerd.

ARTIKEL 5. VERTEGENWOORDIGING Degene die de overeenkomst heeft ondertekend, geldt als contractpartij van Oveon. Opdrachten die voor een derde worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID Oveon is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de door de opdrachtgever verstrekte of goedgekeurde teksten en overige gegevens of door de opdrachtgever aanvaarde indicatieteksten. Oveon is slechts aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de door haar geleverde diensten. Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen na drie jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de tekortkoming zich voordeed. Alleen de volgende vormen van schade komen voor vergoeding in aanmerking:  dood of letsel van personen en alle daaruit voortvloeiende schade, beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken. Deze vormen van schade worden vergoed tot de prijs van de opdracht met een maximum van 500,= per schadegeval.

ARTIKEL 7. AUTEURSRECHTEN EN VRIJWARING Oveon is niet gehouden na te gaan of op door de opdrachtgever aangeleverd materiaal auteursrechten van derden rusten. De opdrachtgever zal Oveon vrijwaren voor mogelijke claims van derden, claims in verband met schending van auteursrechten daaronder begrepen.

ARTIKEL 8. PRIJZEN, FACTURERING EN BETALING De door Oveon genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen. Betalingen kunnen uitsluitend via automatische incasso plaatsvinden. De opdrachtgever raakt bij niet-tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en wordt over de openstaande vordering een direct opeisbare rente van 1,25% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand telt als een hele maand. De kosten die voor Oveon zijn verbonden aan de inning van hetgeen de opdrachtgever aan Oveon verschuldigd is, komen volledig voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €100,00.

ARTIKEL 9. RECLAME Tekortkomingen in het geleverde geven alleen dan aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst als Oveon er niet in slaagt, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, aan haar leveringsplicht te voldoen. De opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.

ARTIKEL 10. OVERMACHT Als overmacht zal gelden iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Oveon redelijkerwijs onmogelijk is de overeenkomst na te komen. Onder deze omstandigheid vallen in ieder geval maar niet uitsluitend: brand, waterschade, oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun dienst en/of product en/of storingen in een dienst en/of een product van een leverancier, breuk van machines en/of gereedschappen en overheidsmaatregelen.

ARTIKEL 11. FORUMKEUZE Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Oveon en opdrachtgever zullen worden beslecht door een, door Oveon aan te wijzen, bevoegde rechter.

ARTIKEL 12. CONVERSIE Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Voor wat betreft enige ongeldige bepaling, worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen wat wettelijk geoorloofd is en wat de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.